Portret klasyczny

Twój por­tret jest pierw­szą infor­ma­cją, jaką oglą­dać będą poten­cjalni pra­co­daw­cy lub klien­ci w ser­wi­sach spo­łecz­no­ściowych i not­kach biograficz­nych. Jeże­li chcesz, by było łatwiej zapa­mię­tać Two­je rysy twa­rzy, publi­kuj por­tret iden­tyfikacyjny bez koloru.

Portret

CZY ZGA­DZASZ SIĘ NA SYN­TE­TYCZ­NY ŚWIAT?


Stro­na pro­jek­tu: https://​eco​.jacek​szycht​.com/

Fashion Shoot

Look­bo­ok, sesje okład­ko­we, poka­zy mody, sesje wize­run­ko­we, moodvideo.


Wysy­łaj brie­fa na asa­pie tutaj: image@​jacekszycht.​com
mile widzia­ne wia­do­mo­ści z okre­ślo­nym budżetem.

Fashion

Portret barwny

Czy chcesz opo­wie­dzieć swo­ją histo­rię? Por­tret barw­ny to oka­zja do dłuż­sze­go spoj­rze­nia na cha­rak­ter posta­ci i jej styl. Nastrój zdjęć pod­sy­ca­ny jest fil­mo­wą korek­cją kolo­ry­stycz­ną i moc­niej­szym światłocieniem.

Barwny

Portfolio aktorskie

Naj­waż­niej­sza jest emo­cja. W trak­cie jed­no­dnio­wej sesji zdję­cio­wej połą­czy­my foto­gra­fię stu­dyj­ną, por­tret repor­ter­ski i insce­ni­za­cje w Two­je port­fo­lio. Final­ny zestaw zawie­rać będzie przed­sta­wie­nie posta­ci, por­tre­ty do not bio­gra­ficz­nych, zdję­cia okład­ko­we, zdję­cia pro­mo­cyj­ne z kom­po­zy­cją pla­ka­to­wą, serie do social media. Na życze­nie moż­li­we jest przy­go­to­wa­nie zesta­wu vide­opor­tre­tów i demo aktor­skie­go z pro­fe­sjo­nal­nym montażem.

Aktorskie

Projekty

Udu­sze­ni modą
Dystopia
Her last known location 
Human heritage
Lond on / off colo­ur one moment in fly­ing buses’ town
Epo­ki Warszawy

Portfolio

Portret CV

W cią­gu 24 godzin od wyko­na­nia zdję­cia otrzy­mu­jesz goto­wy por­tret do doku­men­tów. W zesta­wie kolor i czarno-biały. 

Umów się na zdję­cia przez Mes­sen­ger 
 

Portret_CV
HomePortfolioPortret CVBarwnyPortretAktorskieFashionBioKontakt

 1. LOKA­LI­ZA­CJE 
  1. Trój­mia­sto 
  2. War­sza­wa
 2. SKLEP
  1. Zapra­szam do skle­pu z moimi pra­ca­mi w for­mie plakatów:
  2. WEJDŹ DO SKLEPU →
 3. KON­TAKT
  1. image@​jacekszycht.​com
 4. SOCIAL MEDIA
  1. Behan­ceFace­bo­ok, Flickr, Insta­gramLin­ke­din, Medium, Twit­ter, Vimeo, Youtu­be

Home

Portfolio

Portret CV

Barwny

Portret

Aktorskie

Fashion

Bio

Kontakt