Bio

Foto­graf, desi­gner, reali­zu­je pro­jek­ty edy­tor­skie, arty­stycz­ne i komercyjne.


Autor m.in. pre­zen­to­wa­ne­go w Teatrze BOTO w Sopo­cie w 2019 r. cyklu pt.​“Udu­sze­ni modą” oraz cyklu foto­gra­fii stro­bo­sko­po­wych pt.​“Dys­to­pia” w 2018 r., wysta­wy Epo­ki War­sza­wy w 2015 r., pre­zen­tu­ją­cej foto­gra­fie w pięt­na­stu róż­nych okre­sach histo­rii sto­li­cy mię­dzy 16681983 rokiem. O swo­jej pasji do foto­gra­fii i tym​“Jak podró­żo­wać w cza­sie?” mówił na TEDxWar­saw 2014.


Wyko­ny­wał sesje zdję­cio­we dla Le Grand Bikes, Sopot Film Festi­val, Mali­ka Sze­fo­wa Kuch­ni, Ośro­dek Roz­wo­ju Pol­skiej Edu­ka­cji Za Gra­ni­cą, Olsz­tyn Gre­en Festi­val, Teatr Wybrze­że w Gdań­sku, Teatr na Pla­ży w Sopo­cie, PPNT Gdy­nia, FFW Com­mu­ni­ca­tion, Por­ta (Łódź Design Festi­val), Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Aran­de­sign Pol­ska, Teatr Miner­wa, Kino na Szek­spi­row­skim, Klub Żak (Pc Dra­ma), Art And Archi­tec­tu­re (Agniesz­ka Kuza), Tour De Polo­gne, Citi Bank, Nespres­so, Sisley, The Engi­ne­ers Band, Mor­fe­usz, Cio Roku, Tvn Tur­bo, Justy­na Recze­nie­di (polish Natio­nal Ope­ra), Fami­ly Boun­ce, Uokik, Mostra­mi, Łukasz Jemioł (show), Robert Kupisz (show), Vio­la Śpie­cho­wicz (show), Lira Vega, Cleo, Insty­tut Che­mii Fizycz­nej (Pol­ska Aka­de­mia Nauk), Forza Ita­lia, Itbcg (BGŻ BNP Pari­bas, Ing Bank Ślą­ski, Juwen­tus), Norvik Pol­ska, Szel­ki Dla Hel­ki, Pwa World Tour Wind­sur­fing, Tau­ron, Nowa Muzy­ka Festi­val, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cji I Ani­ma­cji Muzycz­nej (graj­mywsz­ko­le), Moni­ka Pta­szek, Anna Stel­masz­czyk, Polish Natio­nal Radio Sym­pho­ny Orche­stra (kato­wi­ce), Musa­ic Karo­li­na Brod­nie­wicz, Maja Olen­de­rek Ensem­ble, Seba­stian Szy­mań­ski, SCV, BK Bro­ke­rzy I Kon­sul­tan­ci, Hadi­ka Archi­tek­tu­ra Kra­jo­bra­zu, Nokia, Watch­me Club, Wód­ka Żołąd­ko­wa Gorz­ka, Fer­re­ro, Stu­dio­ga­raż, Podró­że Magazine. 

HomePortfolioPortret CVBarwnyPortretAktorskieFashionBioKontakt

 1. LOKA­LI­ZA­CJE 
  1. Trój­mia­sto 
  2. War­sza­wa
 2. SKLEP
  1. Zapra­szam do skle­pu z moimi pra­ca­mi w for­mie plakatów:
  2. WEJDŹ DO SKLEPU →
 3. KON­TAKT
  1. image@​jacekszycht.​com
 4. SOCIAL MEDIA
  1. Behan­ceFace­bo­ok, Flickr, Insta­gramLin­ke­din, Medium, Twit­ter, Vimeo, Youtu­be

Home

Portfolio

Portret CV

Barwny

Portret

Aktorskie

Fashion

Bio

Kontakt